Informácie podľa ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Prevádzkovateľom informačného systému je podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť FLcon, s.r.o., Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 3, IČO: 46 306 196, zapísaná v Obchodnom registri zapísanou v Obchodnom registri Okresnéno súdu v Bratislave I; Odd. Sro, vložka č. 75089/B.

Sprostredkovateľmi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sú podriadení finanční agenti FLcon a tzv. anketári FLcon, ktorí boli spracúvaním osobných údajov poverení písomnou zmluvou uzatvorenou s FLconom.

Samostatný finančný agent spoločnosť FLcon, s.r.o., je oprávnený získavať pre účely finančného sprostredkovania osobné údaje klienta aj bez jeho súhlasu v rozsahu a spôsobom podľa § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Finančný agent je oprávnený viesť tieto údaje aj po zrušení obchodných aktivít v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 36 zákona č. 186/2009 Z.z. v platnom znení.

Klient udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre ďalšie obchodné, reklamné a marketingové účely finančného agenta za podmienok ochrany jeho osobných údajov pred neoprávnenými tretími osobami podľa tohto citovaného zákona.

Rozsahspracovávaných osobných údajov: Titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, e-mailový kontakt, telefonický kontakt.

Účelom spracúvania osobných údajov je výkon finančného sprostredkovania, identifikácia klienta, overovanie tejto identifikácie, ochrana a domáhanie sa práv FLconu voči klientovi, výkon dohľadu, plnenie úloh a povinností FLconu a vykonávanie ďalších obchodných a marketingových aktivít FLconu.

Dotknutá osoba, tj. klient, PFA alebo anketár FLconu, má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať potvrdenie, či sú jej osobné údaje spracúvané, v zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa ust. § 28 zákona o ochrane osobných údajov, rozsah jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, alebo neaktuálnych osobných údajov.